Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów i Kontrahentów

Opis produktu

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik
Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) zapewniamy określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego
postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1) Wspólnicy spółki BARKAM s.c. Jolanta Stalka, Damian Stalka, Bartosz Stalka – siedziba: 89-340 Białośliwie,
os. Leśne 9, NIP: 7642500707, REGON: 300178993 są Administratorem danych osobowych klientów i
kontrahentów, w których posiadanie weszli wskutek wykonywania zawieranych umów, obsługi operacji
gospodarczych (w tym wystawiania faktur), utrzymywania korespondencji oraz merytorycznej obsługi
przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.
2) BARKAM s.c. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących
podstawach prawnych:
– w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa
prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
– w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
– w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z
ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
– w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług
na rzecz klientów BARKAM s.c. oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu marketingu oferowanych usług oraz promowania działalności BARKAM s.c. (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji
elektronicznej);
– w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również
kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych
polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
– w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach BARKAM s.c. i ich bezpośrednim
otoczeniu poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
Administratora Danych, w tym profilowaniu.
4) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była
podstawą przetwarzania danych),
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21
RODO).
5) Osobie, której dane BARKAM s.c. przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.
6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
– przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
– w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem
konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami;
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę
(przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy
przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto przez 3 lata będziemy
przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek
ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z
BARKAM s.c. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, biura obsługi
rachunkowo-podatkowej, podmioty zapewniające nam obsługę informatyczną.
8) Administrator Danych deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować:
– telefonicznie: 67 287 53 09
– drogą elektroniczną: e-mail: biuro@barkam.pl
– osobiście w siedzibie BARKAM s.c. – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Wspólnicy BARKAM s.c. Jolanta Stalka, Damian Stalka, Bartosz Stalka